× Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 14.07.2020 w ramach działalności CREWSHOP wprowadzamy kilka zmian:

 1. Centralizujemy magazyn z produktami DUTY PAID (kosmetyki, perfumy, biżuteria)– będzie zlokalizowany w o.KTW
 2. Wprowadzamy zmiany w zakresie realizacji dostaw:
  1. NA POKŁAD SAMOLOTU dostarczamy tylko i wyłącznie produkty DUTY FREE (funkcjonuje bez zmian w o.KTW, WAW, GDN)
  2. WYSYŁKA KURIEREM – bez zmian
  3. ODBIÓR W ODDZIALE – możliwy odbiór zamówienia tylko i wyłącznie w o.KTW, gdzie zlokalizowany będzie Magazyn Centralny CREWSHOP.
 3. W niedalekiej przyszłości wprowadzamy na platformie dodatkową opcję dostaw do paczkomatów INPOST.

Pozdrawiamy,
Zespół Crewshop

REGULAMIN SPRZEDAŻY
SKLEPU DLA ZAŁÓG „CREW SHOP”

Firma Ferier Sp. z o.o. gwarantuje 100% satysfakcji z zakupów. Jeśli zakupiony towar nie spełni Państwa oczekiwań zapewniamy możliwość zwrotu w ciągu 14 dni od daty zakupu - gwarantujemy zwrot płatności jeśli towar będzie nienaruszony. 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa warunki i zasady świadczenia przez Przedsiębiorstwo Ferier, działające jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ferier Sp. z o.o., ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa, NIP: PL5223012913, zwane dalej „Sprzedawcą”, usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu dla załóg i pracowników portów lotniczych „Crew Shop”, dostępnego pod adresem www.ferier.pl, sposób składania Zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednak z warunkiem, że jest to członek załogi linii lotniczej albo pracownik portu lotniczego.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zapoznać się z Regulaminem udostępnionym na stronie internetowej pod adresem: https://www.ferier.pl/sklepdlazalog/regulamin, w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie i wydrukowanie.
 5. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 6. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 7. Sprzedawca zapewnia, że Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 8. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub Mozilla Firefox wersja minimum 4.0, Opera od wersji 9.5), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 9. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności powinno posiadać:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookie (ciasteczek) oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 10. Zabrania się dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 11. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.

§ 2 Definicje

 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Sklep– sklep internetowy dla załóg linii lotniczych oraz pracowników portów lotniczych dostępny pod adresem www.ferier.pl prowadzony przez Sprzedawcę,
  2. Sprzedawca – Firma Ferier, działająca jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ferier Sp. z o.o., ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa, NIP: PL5223012913,
  3. Klient – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,
  4. Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą,
  5. Umowa sprzedaży – umowa kupna sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu,
  6. Towar – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,
  7. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem,
  8. Firma – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, będąca Klientem, która Zamawia Towar w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3 Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą instrukcji formularza dostępnego w Sklepie.
 3. Informacje o Towarach w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. 
 5. Rejestracja i założenia konta jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie, po weryfikacji, czy Klientem jest członek załogi linii lotniczej albo pracownik portu lotniczego. 
 6. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do złożenia Zamówienia. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Towaru. Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego, numeru identyfikacyjnego załogi) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe, a nie będzie możliwości zweryfikowania tych danych i ustalenia poprawnych.
 7. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Klient powinien dodać do Koszyka Towar, który zamierza kupić, przy czym dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 8. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.
 9. W celu poprawnego złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację, a także wybrać dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (faktura VAT).
 10. Klient po wyborze produktów do zakupu, powinien wybrać sposób dostawy. W przypadku produktów z zakładki DUTY FREE dostawa może odbyć się jedynie na pokład samolotu rejsu pozaunijnego. Klient wybierając produkty Duty Free do koszyka, wybrać może jedynie sposób dostawy na pokład samolotu rejsu pozaunijnego, wpisuje datę oraz numer rejsu w formularzu dostawy. W przypadku gdy numer rejsu będzie wpisany błędnie, nie będzie on w bazie rejsów pozaunijnych wówczas zamówienie nie będzie zrealizowane. 
 11. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą kiedy Klient wybierze produkty do zakupu, następnie wybierze sposób dostawy i dokona płatności elektronicznej, a Sprzedawca potwierdzi dostępność danych produktów - wówczas Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji na swojego e-mail. 
 12. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 13. Klient potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi normami przewozowymi w transporcie lotniczym na wyroby tytoniowe:
     - papierosy - 200 sztuk, lub
     - cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) - 100 sztuk, lub
     - cygara - 50 sztuk, lub
     - tytoń do palenia - 250 g;

  oraz będąc członkiem załogi środków transportu lotniczego – zna obniżone normy dla napojów alkoholowych:
     - napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80% i więcej - 0,5 litra, lub
     - alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22% - 0,5 litra, i
     - wina niemusujące - 0,5 litra, i
     - piwa- 2 litry.

  Potwierdzeniem jest akceptacja REGULAMINU SPRZEDAŻY SKLEPU DLA ZAŁÓG „CREW SHOP”

§ 4 Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna, jednak niezbędna do przystąpienia do zakupów. 
 2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane. 
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. Imię i Nazwisko,
  2. E-mail, 
  3. Hasło,
  4. Identyfikator załogi / pracownika portu lotniczego / przepustka portowa,
  5. Zdjęcie przepustki załogi / pracownika portu lotniczego.
 4. Po wypełnieniu przez Klienta wymaganych danych w formularzu rejestracji, Klient jest zobowiązany do akceptacji regulaminu oraz polityki prywatności, po tej czynności zostanie utworzone konto Klienta.
 5. W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 6. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym lub mailowym poinformowaniu o tym Sklepu.

§ 5 Płatności

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od wartości dodanej (VAT) w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W przypadku walut obcych ceny w EUR, USD obliczane są wg kursu sprzedaży walut obcych NBP z dnia poprzedniego.
 3. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i koszty przesyłki poza przypadkiem dostawy na pokład samolotu oraz odbioru osobistego z danego oddziału Spółki.
 4. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce „Formy płatności”.
 5. Koszt dostawy Towaru do Klienta podany jest przy wyborze sposobu dostawy za pośrednictwem kuriera.
 6. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: przedpłata – płatność elektronicznym przelewem za pośrednictwem systemu ePłatności. 
 7. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 8. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej GlobalExpress. 
 9. W przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy Sprzedawca ma prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych.

§ 6 Wysyłka i dostawa Towaru

 1. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem dostawców kurierskich lub udostępnia Towar do odbioru przez Klienta w oddziale Spółki po uprzednim umówieniu terminu odbioru Towaru albo udostępnia Towar do odbioru przez Klienta na pokładzie samolotu określonego w formularzu zamówienia datą i numerem rejsu. 
 3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewu online, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt. 3 termin realizacji Zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar jest niedostępny, niezwłocznie, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już zapłacona albo zaproponuje świadczenie zamienne, jeżeli Klient wyrazi na nie zgodę.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób. 
 6. Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia mu i odbioru Towaru, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier).

§ 7 Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Konsument, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zamówionego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do odpowiadającego złożonemu zamówieniu oddziału przed jego upływem w formie pisemnej (w wersji papierowej: , e-mail:  WAW: order@ferier.pl; KTW: ktw.order@ferier.pl; GDN: gdn.order@ferier.pl; POZ: poz.order@ferier.pl).
 2. Zaleca się, aby Konsument zamieścił w oświadczeniu czy zwrot pieniędzy ma być dokonany przez: kompensatę, przekaz pocztowy czy też przelewem na podane konto, w razie braku wskazanej metody Sprzedawca dokona zwrotu w takiej samej formie jak nastąpiła płatność.
 3. W przypadku określonym w ust. 1 Konsument zwraca Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrócony Towar powinien być w stanie niezmienionym.
 4. Sprzedawca niezwłocznie sprawdzi stan zwracanego Towaru.
 5. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, Sprzedawca zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. eżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest on zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku naruszenia przez Konsumenta warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi wpłaconych należności.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku.
 9. Konsument korzystając z prawa do odstąpienia od Umowy zwraca Towar do Sprzedawcy na własny koszt pokrywając koszty wysyłki zwrotnej do Sprzedawcy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy wchodzącej w skład Towaru.

§ 8 Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową sprzedaży na podstawie rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta będącego Konsumentem lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, w szczególności jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które Towar określonego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady lub jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, również jeżeli Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 556 par. 2 K.C. jeżeli zapewnień tych nie znał ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o dokonaniu zakupu w sklepie w przypadku gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi gdy Towar to rzeczy oznaczone tylko co do gatunku pod warunkiem, że Klient nie będący Konsumentem wiedział o wadzie w chwili wydania Towaru.
 8. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wadę Towaru w szczególnym przypadku nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia rzeczy będącej Towarem, jeżeli czynności te zostały wykonane przez osobę trzecią nie związaną ze Sprzedawcą, albo przez Klienta niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez Sprzedawcę.
 9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie, w przeciwnym wypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 11. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 13. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towaru wolnego od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ograniczone jest do Towarów wadliwych.
 14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 15. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się dołączenie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (potwierdzenie zamówienia otrzymane na emaila bądź faktura VAT).
 16. W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać reklamowany Towar na koszt Sprzedawcy pod adres: Ferier Sp. z o.o., ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa, wraz z opisem niezgodności podając:
  1. informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
  2. żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
  3. dane kontaktowe składającego reklamację.
 17. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie w terminie do 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Sprzedawca poinformuje wówczas Konsumenta o wydłużonym terminie rozpatrzenia reklamacji z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 18. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z Umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez naprawę lub wymianę na nowy Towar, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, przy czym Konsument od Umowy sprzedaży nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotna.
 19. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania Towarów.
 21. Klient, który jest Konsumentem ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 9 Gwarancja

 1. Sprzedawca wydaje dokument potwierdzający udzieloną gwarancję jakości na Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, niezależnie od innych uprawnień Klienta przewidzianych Regulaminem.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 z dokumentu gwarancji wynika, kto jest stroną zobowiązaną z tytułu udzielonej gwarancji jakości, tj. czy jest to Sprzedawca, producent, czy importer oraz okres na jaki gwarancja jakości została udzielona.
 3. W przypadku wadliwego działania produktu należy wysłać go na adres firmy: Ferier Sp. z o.o., ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa.
 4. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest ustalenie i potwierdzenie zakupu w Sklepie, na podstawie:
  1. dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu (faktura), albo
  2. dostarczenia informacji niezbędnych do potwierdzenia zakupu: numer dokumentu zakupowego, ID Klienta.
 5. Gwarancja nie obowiązuje, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub powstałymi na drodze nieprawidłowej eksploatacji Towaru.
 6. Gwarancji nie podlegają:
  1. Towary z zerwanymi lub uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi,
  2. Towary posiadające uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących), w szczególności niezgodnie z załączoną instrukcją użytkowania,
  3. Towary zmodyfikowane (ucięte lub przerobione wtyki),
  4. uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami,
  5. Towary, w których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta.
 7. Wymagane jest pisemne podanie objawów uszkodzenia, a sugerowana forma zgłoszenia to formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 8. Zgłoszenie gwarancyjne złożone przez Konsumenta zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Towaru, w przypadku Firmy w indywidualnie ustalonym terminie.
 9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, przysługujących z tytułu przepisów o rękojmi za wady Towaru, chyba, że takie uprawnienia uchylono w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem. 
 10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz ustawień konfiguracyjnych urządzenia, wynikłych w skutek naprawy, bądź uszkodzenia urządzenia.
 11. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne powodowane wystąpieniem wady w reklamowanym urządzeniu. W szczególności dotyczy to: utraty obrotu, zysku, możliwych korzyści, utraty danych, informacji, uszkodzeń nośników.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów z Konsumentami

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  //www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; //www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz //www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 11 Prawa autorskie

 1. 1. Nazwa Sklepu oraz wszelkie elementy Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada zgody lub licencje na korzystanie z tych elementów, przy czym niezależnie od ww. podstawy każdy ww. element stanowi przedmiot prawa autorskiego, przez co podlega ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy w jakikolwiek sposób jest zabronione.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 7 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje konto w Sklepie.
 2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Firmą rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku.